•  

 

 

 

 

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех

 В ОУ "Христо Ботев", с. Маринка има създадени седем групи по проект: BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

1. Допълнително обучение по български език и литература – I и II клас 

2. Допълнително обучение по български език и литература – III и IV клас 

3. Допълнително обучение по математика – I – IV клас 

4. Допълнително обучение по български език и литература – V клас 

5. Допълнително обучение по български език и литература – VI клас

6. Допълнително обучение по математика – VI клас 

7. Допълнително обучение по математика – VII клас