•  

 

 

 

 

Проект: BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образоване в условията на кризи“.

Основно училище „Христо Ботев“, с. Маринка е получило по проект: BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образоване в условията на кризи“ 7 лаптопи и 4 таблети за ученици, както и 4 лаптопа за учители за обезпечаване на образователния процес в условията кризи, които се използват при обучението от разстояние в електронна среда.